Vedtægter for Nuummi Eqaarsaartartut - Nuuk Gymnastik

 

§1 Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Nuummi Eqaarsaartartut - Nuuk Gymnastik og dens hjemsted er Kommuneqarfik Sermersooq

 

§2. Forenings formål

Stk. 1 er, på alle måder, at virke for, at der tilbydes alderssvarende gymnastikhold til børn, unge og voksne i Nuuk.

Stk. 2 Foreningen arbejder for at øge interessen for gymnastik med fokus på fællesskab, sund og sjov motion og fysisk udfoldelse.

 

§3 Medlemskab af organisation

Stk 1 Nuummi Eqaarsaartartut - Nuuk Gymnastik er medlem af Grønlandsidrætsforbund og er dermed undergivet dettes love og bestemmelser

 

§ 4. Optagelse af medlemmer

Stk 1 Alle som ønsker at være medlem af Nuummi Eqaarsaartartut - Nuuk Gymnastik kan optages ved tilmelding til hold via hjemmesiden. Optagelse af umyndige som medlemmer af foreningen kræver samtykke fra forælder/værge.

 

Stk. 2 Medlemskab gælder for en hel sæson og træder først i kraft efter skriftlig tilmelding samt betaling af kontingent. Medlemskabet ophører automatisk hvis medlemmet ikke betaler kontingent for den nye sæson. Medlemskabet skal således kontinuerligt fornyes.

 

Stk. 3 Trænere, instruktører og hjælpetræner godkendt af bestyrelsen er automatisk kontingent frie med status som medlem. Hertil også barn/børn af instruktørerne/hjælpetrænere.

 

Stk. 4 Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er automatisk medlemmer af foreningen.

 

§5. Kontingent

Stk.1 Under hensyntagen til klubbens aktiviteter, betaling af hal leje m.v. fastsætter bestyrelsen forud for hver sæson det årlige kontingent for klubbens aktive medlemmer. I særlige tilfælde, kan bestyrelsen vælge at opkræve et lavere beløb.

 

§6. Udmeldelse – Eksklusion

Stk. 1 Medlemskab ophører automatisk hvis medlemmet ikke betaler kontingent for den nye sæson. 

 

Stk 2. Kontingentrestance med mere end 2 måneder medfører udelukkelse. 

 

Stk. 3 I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 4 ud af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.

 

Stk. 4 Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og kan kræve at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling.

 

Stk. 5 Endelig kan et medlem ekskluderes, når det efter forslag af mindst 5 medlemmer vedtages på en generalforsamling. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingen afholdes, ligesom medlemmet har adgang til denne med ret til at forsvare sig.

 

Stk. 6 Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen. jvf. § 15.

 

Stk. 7 Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som ved ændring af foreningens love, jf. § 15.

 

Stk. 8 Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamling. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.

 

§7. Ordinær generalforsamling

 

Stk. 1 Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

 

Stk. 2 Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i maj/juni måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne ved opslag i medier udvalgt af bestyrelsen. Dagsorden bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på tilsvarende måde. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, og disse forslag optages i dagsordenen.

 

Stk. 3 Stemmeret har alle aktive medlemmer/værger over 18 år, dog én værge pr. aktivt barn. I tilfælde 1 værge repræsenterer to børn under 18 år, må der stemmes 2 gange, 1 gang pr. barn.  Stemmeret forudsætter medlemskab af forening 3 måneder før generalforsamlingen, samt ingen kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde. Unge under 18 år er ikke valgbare.
 

§ 8. Dagsorden

Stk. 1 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  • Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for kommende år
  • Behandling af eventuelt indkomne forslag, samt information om bestyrelsens fastsættelse af kontingent
  • Valg af a) Formand, b) Kasserer, c) Øvrige bestyrelsesmedlemmer (3), d) Valg af to suppleanter til bestyrelsen
  • Valg af revisor og revisorsuppleant
  • (-Evt.) valg af udvalg
  • Eventuelt

 

§ 9. Generalforsamlingens ledelse mv.

Stk. 1 Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

 

Stk. 2 Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jvf. dog § 6, stk. 7 og 8, § 15 og 16, stk. 2.

 

Stk. 3 Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal på begæring fra 5 stemmeberettigede medlemmer afstemning og valg foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.

 

Stk. 4 Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer.

 

§. 10. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 5 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

 

Stk. 2 Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7, stk. 2.

 

§11. Bestyrelse – Valg

Stk. 1 Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til lovene.

 

Stk. 2 Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer og yderligere 3 medlemmer og vælges for to år ad gangen af den ordinære generalforsamling, således der afholdes valg af et bestyrelsesmedlem og formand i lige år, og kasser, næstformand og et bestyrelsesmedlem i ulige år. Genvalg kan finde sted. Ligeledes kan der vælges to suppleanter for et år af gangen.

 

§ 12. Konstituering – Tegningsret

Stk. 1 Bestyrelsen konstituerer sig snarest – dog senest inden 14 dage – efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde.

 

Stk. 2 Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand eller næstformand.

 

Stk. 3 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

Stk. 4 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er til stede, jvf. dog § 6 stk. 3. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

Stk. 5 I formandens forfald (fravær) indtræder næstformanden i dennes sted. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

 

Stk. 6 Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formanden som kassereren. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes klubben af formanden, næstformanden og kassereren i forening.

 

§ 13. Regnskab

Stk. 1 Foreningens regnskabsår løber fra 1. april til 31. marts, gældende fra 2020.

 

Stk. 2 Bestyrelsen skal inden den 14. april afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. marts til revisorerne. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

 

§ 14. Revision

Stk. 1 På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 1 revisor og 1 revisorsuppleant jfr. § 8.

 

Stk. 2 Revisoren skal hvert år i april gennemgå det samlede regnskab og se, at beholdningerne er til stede.

 

Stk. 3 Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

§ 15. Vedtægtsændringer

Stk. 1 Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§ 16. Foreningens opløsning

Stk. 1 Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

 

Stk. 2 Til dennes beslutningsdygtighed har de fremmødte medlemmer eksklusiv stemmeret og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtigt, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

 

Stk. 3 På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, og at simpelt stemmeflertal her er utilstrækkeligt.

 

Stk. 4 I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål.

 

 

Rev. april 2024


Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram